ดีซีฟ
deceive.jpg

Deceive

First appearance Linebarrels of Iron
Designer Shimizu Eiichi
Head height 54 m
Weight 117.5 t
Armor neuro carbon, nano ceramic
Armaments

  • nerve crack

มาคินาของเอ็นโด อิซุนะ ดีซีฟนั้นเป็นมาคินาซึ่งไม่ใช้รูปร่างแบบมนุษย์ มีขนาดใหญ่กว่าปกติ และบินได้ ในส่วนไหล่ของดีซีฟนั้นมีอุปกรณ์ติดสายเคเบิลที่เรียกว่า เนิร์ฟแคร็ก อยู่รวมสิบสองเส้น ซึ่งเมื่อปล่อยเนิร์ฟแคร็กออกไปเสียบใส่ศัตรูแล้ว อิซุนะก็จะสามารถส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ(ภาพหลอน)หลอกนักบินที่อยู่ในเครื่องได้ ภาพลวงตาของเนิร์ฟแคร็กนี้สามารถหลอกประสาทสัมผัสของศัตรูได้ทั้งหมดจึงสมจริงมาก แม้จะรู้ตัวว่าเป็นภาพหลอนก็ไม่มีทางแยกออกจากความเป็นจริงได้จนกว่าจะเอาเนิร์ฟแคร็กออกไป และในกรณีของเครื่องจักรที่ไม่มีคนบังคับนั้นก็สามารถใช้เนิร์ฟแคร็กแฮ็กระบบอิเล็กทรอนิกแล้วควบคุมเองได้ อิซุนะยังสามารถบังคับใช้สายเคเบิลของเนิร์ฟแคร็กเพื่อมัดหรือดึงศัตรูได้ แต่ในความเป็นจริงนั้นดีซีฟเป็นที่ไม่ได้รับการออกแบบให้ใช้ในการต่อสู้โดยตรง ซึ่งการใช้งานตามที่ตั้งใจไว้ของดีซีฟก็คือใช้การถ่ายข้อมูลของเนิร์ฟแคร็กเร่งการซ่อมแซมตัวเองด้วยนาโนมาชีนของมาคินาที่เป็นพวกเดียวกัน แต่เนื่องจากเป็นการใช้งานที่หนักเกินไปสำหรับอิซุนะจึงแทบไม่ได้ใช้ความสามารถนี้ จูดายังได้ดัดแปลงค็อกพิตของดีซีฟให้ใช้นักบินสองคนบังคับ โดยชิซุนะซึ่งเป็นฝาแฝดของอิซุนะจะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของดีซีฟ ส่วนอิซุนะจะบังคับเนิร์ฟแคร็ก เนื่องจากว่าภายในค็อกพิตของมาคินานั้นจริงๆแล้วมีแต่ระบบถ่ายทอดข้อมูลซึ่งแฟคเตอร์มองภายนอกได้ผ่านข้อมูลที่เชื่อมผ่านนาโนมาชีน ชิซุนะซึ่งไม่ใช่แฟคเตอร์จึงต้องใช้มอนิเตอร์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไป

ในความเป็นจริงนั้น ดีซีฟก็เป็นต้นแบบเครื่องแรกของดีซีฟซีรีส์และยังมีเครื่องอื่นๆอยู่อีก โดย ดีซีฟโฟว์ หรือ พรีเทนเดอร์ นั้นเป็นมาคินาของคิริยามะ เอย์จิ ประธานบริษัทคิริยามะ พรีเทนเดอร์นั้นเป็นมาคินาที่เน้นการต่อสู้เต็มรูปแบบ มีรูปร่างแบบมนุษย์และเล็กกว่าดีซีฟมาก ทั้งยังสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องบินซึ่งมีความเร็วถึง 3.7 มัค อาวุธหลักของพรีเทนเดอร์ก็คือมิสไซล์พ็อดที่อยู่ด้านหลังซึ่งนอกจากมิสไซล์แล้วยังบรรจุเนิร์ฟแคร็กแบบไร้สายเอาไว้ด้วย และมีมีดต่อต้านมาคินาสำหรับใช้ต่อสู้ในระยะประชิด

pretender.jpg

Pretender

First appearance Linebarrels of Iron
Designer Shimizu Eiichi
Head height 20.7 m
Weight 28.1 t
Armor neuro carbon, nano ceramic
Armaments

  • knife
  • missile pod (wireless nerve crack)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License